Add锛歂o.10 Tongli Xi Road Jiuting Town Songjiang District Shanghai china
TEL锛0086-021-67691960銆67691961
FAX锛0086-021-67691969
 
 
 
 
 
 
Home > cabinet > drawer cabinet > FD drawer cabinet
FD drawer cabinet锛歞imensions锛564W*725D

model锛欶D650
height锛650mm
drawer锛3pcs
A B
150EA 150VA
150EA 150VA
250EA 250VA
model锛欶D6501 height锛650mm
drawer锛4pcs
A B
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
200EA 200VA

model锛欶D650D
height锛650mm
drawer锛1pcs

A

B

100EA 100VA
450D        450D

model锛欶D700            height锛700mm
drawer锛5pcs

A B
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
150EA 150VA

model锛欶D850   height锛850mm
drawer锛7pcs

A B
75EA 75EA
75EA 75EA
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
150EA 150VA

model锛欶D850D height锛850mm
drawer锛3pcs

A B
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
450D 450D