Add锛歂o.10 Tongli Xi Road Jiuting Town Songjiang District Shanghai china
TEL锛0086-021-67691960銆67691961
FAX锛0086-021-67691969
 
 
 
 
 
 
Home > cabinet > drawer cabinet > FL drawer cabinet
FL drawer cabinet锛歞imensions锛564W*572D

model锛欶L300
height锛280mm
drawer锛2pcs
A B
100EA 100VA
100EA 100VA
model锛欶L400  height锛380mm
drawer锛3pcs
A B
75EA 75EA
75EA 75EA
150EA 150VA

model锛欶L550
height锛550mm
drawer锛4pcs
A B
75EA 75EA
75EA 75EA
100EA 100VA
200EA 200VA
model锛欶L6501
height锛650mm
drawer锛4pcs
A B
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
200EA 200VA

model锛欶L6502 height锛650mm
drawer锛5pcs

A B
75EA 75EA
75EA 75EA
100EA 100VA
100EA 100VA
200EA 200VA
model锛欶L700     height锛700mm
drawer锛5pcs
A B
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
150EA 150VA


model锛欶L850 height锛850mm
drawer锛7pcs
A B
75EA 75EA
75EA 75EA
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
150EA 150VA
model锛欶L1000 height锛1000mm
drawer锛7pcs
A B
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
150EA 150VA
200EA 200VA

model锛欶L1250  height锛1250mm
drawer锛9pcs

A B
75EA 75EA
75EA 75EA
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
150EA 150VA
150EA 150VA
200EA 200VA
200EA 200VA
model锛欶L650D
height锛650mm
drawer锛1pcs
A B
100EA 100EA
450D 450D

model锛欶L850D
height锛850mm
drawer锛3pcs
A B
100EA 100VA
100EA 100VA
100EA 100VA
450D 450D